Fra SMART-mål til LEAD© (-ing your life) [entry-title permalink="0"]

Gennem  40 år har SMART-mål været en del af den målstyrende ledelsesform og kort repeteret handler det om, at de opsatte mål skal være Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsafgrænsede.

Smart-mål

SMART-mål er adopteret fra udlandet og oprindeligt en disciplin for ledere i retning af at styre organisatoriske enheder. Virksomheder, afdelinger og enkelte enheder er blevet ledet gennem opsætning af mål, der ofte er defineret ud fra forskellige kategorier som salgsrelaterede, procesorienterede eller interne. I den offentlige sektor og med IT-systemernes indtræf er SMART-mål blev integreret i mange forskellige programmer, projekter, skemaer, modeller som en måde at sikre resultater blev opnået. Mon ikke de fleste offentlige ansatte på et eller andet tidspunkt er rendt ind i at skulle formulere SMART-mål – det vil jeg tro.

Og der har været en tendens til at ville integrere SMART-mål med LØFT, der jo også handler om – i en vis forstand – at arbejde med mål. Problemet ved denne øvelse er imidlertid, at LØFT ikke handler om en organisation, der skal måles og styres, men om at skabe menneskelig udvikling og forandring ud fra en særlig forforståelse og antagelse om mennesker, eksempelvis, at de er eksperter i eget liv. Derfor har jeg i samarbejde med Karin Pharès udviklet en anden måde at arbejde med mål udfra en løsningsfokuseret tilgang.

Løsningsfokuseret målarbejde

Oprindelig var Steve de Shazer og Insoo Kim Berg optaget af “the preferred future” – hvordan klienten gerne ville have det, når problemet ikke længere eksisterede og om at skabe “the common project”, som afsæt til at stille mirakelspørgsmålet. BRIEF taler om at kende “destinationen” for at stille “the tomorrow”-question, noget mere simpelt, men grundlæggende samme forforståelse af mennesket.

Formålet med at få beskrevet ”den foretrukne fremtid” var at finde stunder, hvor fremtiden sås i glimt, altså at lede efter undtagelser fra problemet. I Solution Focused Therapy Treatment Manual for Working with Individuals 2nd Version© udgivet af SFBTA, July 1, 2013 skrives på s. 9:

The setting of specific, concrete, and realistic goals is an important component of SFBT. Goals are formulated and amplified through SF conversation about what clients want different in the future. Goals in SFBT are desired emotions, cognitions, behaviors and interactions in different contexts (areas of the clients life).

Lead-mål

Uanset om du anskuer samtalen som terapi, coaching eller på anden måde forandringsskabende, så bør samalen centrere sig om klientens ønske om forandring. Samtalen må gerne skabe mening og vores spørgsmål gerne refleksion. Formulering af mål er en proces, som har til formål at samtalen får fokus på vejen i retning af målene, de skridt der allerede tages. Proces fremfor resultat.

Det har fået os til at bevæge os fra SMART-mål til at skabe en LEAD, – som både kan forstås som en ledetråd for klienten i hans liv eller som en mere fast retning om det man ønsker anderledes i sit liv. LEAD handler om, at målet skal være:

LEAD-1

Levende, dvs. ikke fraværet af noget eller noget en ”død mand” kan gøre. Hvis eksempelvis en lærer har et mål om, at en 10-årig elev skal holde op med at larme, må man undersøge, hvad barnet så skal i stedet for. Hvis barnet skal være stille, må man undersøge – er det noget en ”død mand” kan gøre…. ja, – så hvilken aktiv handling er det, at barnet skal i stedet – lege sammen med sine klassekammerater?

Ejerskab, det skal være klientens eget ønske om forandring. Hvad er det den 10-årige elev vil? Eller den unge? eller… Og nogle gange, vil der være andre, der også har en mening om, hvad der er for forandring barnet, den unge eller andre skal, og man må da arbejdet med to mål, og at forskellige mennesker vil noget forskelligt. Ejerskab skaber motivation, og den motivation er afgørende, for hvis projekt er, at forandringer skal finde sted!

Acceptabelt og attraktivt, det betyder, at man ikke kan have et mål om, at banke lillebror eller slå manden ihjel J At målet er acceptabelt kan også ses i en kontekstuel sammenhæng, hvordan er det acceptabelt ud fra den arbejdsmæssige kontekst jeg er i. Attraktivt for klienten betyder også, at ”der er noget i det”, noget står på spil, man har et forandringsønske.

Detaljeret og deleligt, de små skridts gang med et mikroperspektiv. At eleven skal lære at ”opføre sig ordentligt i skolen” kan konkretiseres yderligere, defragmenteres ned til mere præcise mål gennem spørgsmål som, er det i hele skolen? hvad vil det sige at opføre sig ordentligt? hvilke handlinger vil skolen gerne se? vil engelsklæren og gymnastiklæren ønske at se de samme handlinger? Spørgsmålene er vores eneste redskab til denne afklaring, og jo mere detaljeret målet kan beskrives, jo mere ”kan man forestille sig det” og det er første skridt i retning af den foretrukne fremtid.

Når du skaber en LEAD, gør du det i samarbejde med klienten og han får mulighed for at tage styring i eget liv, det bliver hans mål der  bliver retningsgivende i det fremadrettede forandringsarbejde – og det er vel dybest set dét, det hele handler om, – at skabe udvikling og forandring for mennesker og med mennesker.

God uge/ Anne-Marie